Bankastudios actueel

Verbouwing Bankastudios bijna klaar

De verbouwing van de Bankastudios is in een afrondende fase beland. Naar verwachting zal de eerste huurder, de lokale omroep van de stad Maastricht, RTV Maastricht, het pand per 1 juli 2021 gaan betrekken. Het project wordt gerealiseerd zoals in eerste instantie begroot, gebudgetteerd en gepland. Dat wil zeggen dat er geen concessies gedaan zijn aan het originele plan, behalve dan een aantal restricties die de gemeente Maastricht heeft opgelegd met betrekking tot het gebruik van het pand, bijvoorbeeld de horecafunctie.

Start verbouwing Bankastudios per januari 2021

15-12-2020

De huurovereenkomsten zijn ondertekend, de financiering is rond, het gaat nu eindelijk beginnen. Dit persbericht is vandaag gepubliceerd, opgesteld door de gemeente Maastricht, de stichting BOEi (verhuurder) en de stichting M-LABroz (de initiatiefnemer van Bankastudios als huurder van het gebouw)

Bankastudios gaat in de loop van 2021 open

Alle voorbereidingen zijn getroffen, de verbouw kan eindelijk beginnen. Bankastudios wordt de exploitant van het gebouw, de stichting BOEi wordt eigenaar. Dat betekent dat er een huis in Maastricht komt dat onderdak gaat geven aan een mix van kunstenaars. Muziek, dans, beeldende kunst en andere vormen van kunst worden gecombineerd in dit unieke gebouw, aangevuld met culturele ondernemers.

Repetitieruimtes voor muzikanten, ateliers voor kunstenaars, een professionele muziekopnamestudio, grotere ruimtes voor dans- en theatergezelschappen en bedrijfsruimtes voor creatieve bedrijven worden gerealiseerd. Mocht je interesse hebben in het huren van zo’n ruimte, schrijf je nu alvast in en stuur een mail naarinfo@bankastudios.nl

Bankastudios gaat definitief door!

Eindelijk is de kogel door de kerk en kan gewerkt gaan worden aan de realisatie van het plan. Lees hier het persbericht dat vandaag door de stichting BOEi, de gemeente Maastricht, de Provincie Limburg en Bankastudios naar buiten is gebracht.

Bankastudios staakt gesprekken met de gemeente Maastricht

Maastricht 10 april 2019

Het bestuur van de stichting M-LABroz, de initiatienemers van het op te richten cultureel en sociaal maatschappelijk centrum in het voormalig regionaal omroep gebouw in Maastricht, heeft besloten om de gesprekken met de gemeente Maastricht over de co-financiering van Bankastudios te staken.

Met grote voortvarendheid is woensdag 10 april direct na het ambtelijk overleg met Bankastudios een raadsbrief gestuurd waarin het gemeentebestuur suggereert dat stichting M-LABROZ stopt met Bankastudios. De voortvarendheid van het sturen van de brief staat dit in schril contrast met het tempo van het afhandelen van het dossier. Wethouder Janssen meldt in die brief dat de initiatiefnemers stoppen met het initiatief omdat “de kosten voor de aanvragen voor een bouwvergunningen ‘brandveilig gebruik’ uit eigen middelen gefinancierd dienen te worden“.

Een overhaast getrokken conclusie. De stichting geeft niet op, maar vindt het niet zinvol om wederom lange tijd te gaan praten met het gemeente bestuur (het voorgestelde tijdpad bestrijkt meerdere maanden) als er steeds nieuwe voorwaarden en eisen gesteld worden. Voorwaarden die ook 2 jaar geleden al gesteld hadden kunnen worden, kwamen nu vlak voor de eindstreep op tafel.

Aan die voorwaarden en eisen die de gemeente stelt kan de stichting onmogelijk voldoen. Zo vraagt de gemeente aan het burgerinitiatief om naar schaRng 15.000 EURO uit eigen zak te investeren, als voorbereiding op de mogelijke verbouwing van een pand dat gemeentelijk bezit is. Ook wordt de eis gesteld dat het business plan extern getoetst wordt terwijl de Triodos bank en de Elisabeth Strouven Fonds het plan al hebben goedgekeurd en samen bijna 600.000 EURO willen investeren. De gemeente trekt deze expertise echter in twijfel en blijft mitsen en maren ter tafel brengen en garanties vragen die niet bij cultureel ondernemerschap horen en die ze ook niet bij structureel gesubsidieerde initiatieven krijgt.

De toegezegde eenmalige subsidie van de provincie Limburg van 200.000 EURO loopt gevaar, vanwege de komst van een nieuw provinciebestuur. Het bedrag is tot en met het einde van de provinciale coalitiegesprekken gereserveerd met ondermeer als voorwaarde een “go” van de gemeente Maastricht. Verdere vertraging kan er voor zorgen dat de provinciale subsidie opnieuw door de ambtelijke molen moet onder een nieuw provinciebestuur.

De stichting vindt dat er sprake is van bestuurlijke besluiteloosheid. De vele vertragingen, het constant stellen van nieuwe eisen en voorwaarden die ook 2 jaar geleden gesteld hadden kunnen worden en daardoor de gerede kans om de provinciale eenmalige subsidie mis te lopen, maken de gemeente Maastricht een onvoorspelbare gesprekspartner. De gemeente lijkt dit project niet te willen en bestuurlijk gezien geen interesse te hebben in dit initiatief.

De vele beleidsnota’s van het stadsbestuur doen andere intenties vermoeden. Het steunde het bestuur van Bankastudios in ieder geval in het idee dat het initiatief past binnen het stadsbeleid. Het stichtingsbestuur verwijst daarbij naar zinsneden uit beleidsnota’s als “Als gemeente bieden we veel ruimte voor experimenten op het gebied van dialoog, burgerparticipatie en samenwerking (‘co-creatie’). We bieden succesvolle experimenten continuïteit en gaan deze stads-breed toepassen. Niet-geslaagde experimenten beëindigen we, maar niet zonder er van te hebben geleerd”. In de nota Popbeleid wordt Bankastudios notabene meerder keren genoemd en wijst op “een beleid waar eigen initiatief, creativiteit en ondernemerschap voorop staan“.

Bankastudios heeft een co-financiering van 800.000 EURO bij elkaar gekregen, in het bestuur zitten ondernemers, mensen uit de popwereld, een advocaat en en een architect van de TU Deft, er liggen tientallen ondertekende intentieverklaringen van potentiël huurders EN het business plan is goedgekeurd door een bank en een miljoenenfonds. Toch wordt het niet door de gemeente omarmd.

Bankastudios vindt dit niet in lijn met de beleidsnota’s en het intensieve overleg van de laatste 2,5 jaar.
Gezien de vele hartverwarmende reacties uit de gemeenteraad vraagt de stichting de gemeenteraad om steun en een standpunt in te nemen in deze langslepende zaak. De stichting hoopt dat de raad voorstander is van dit unieke burgerinititief en dat de raad laat zien dat er in de stad wél ruimte is voor een verrijking van de culturele- en sociaal- maatschappelijke infrastructuur.

Scepsis bij de gemeente Maastricht

Na jaren ploeteren weten we nog altijd niet waar we aan toe zijn met het project Bankastudios. Het exploitatieplan werd door de Maastrichtse gemeenteraad in 2016 met enthousiasme begroet en vele politieke partijen gingen er achter staan nadat de sloop van het gebouw al werd uitgesteld door een besluit van een unanieme raad. Nu zijn we ruim twee jaar verder en heerst bij de ambtenaren scepsis. “Gemeente en provincie willen meer financiele zekerheid”, zo staat te lezen in Dagblad De Limburger, opgetekend uit de mond van een gemeentelijke voorlichter.

Lees verder…..

Bijdrage Elisabeth Strouvenfonds

Maastricht: 1-10-2018. Verheugd kunnen wij mededelen dat het Elisabeth Strouven Fonds een eenmalige bijdrage van € 100.000 aan Bankastudios zal gaan verlenen. Dat bedrag wordt besteed aan de verduurzaming van het gebouw. Met deze eenmalige bijdrage zorgt Elisabeth Strouven Fonds voor een structurele verlaging van de exploitatiekosten van Bankastudios door lagere energielasten. Bovendien zijn we daarmee weer dichter bij ons streven om een zo veel mogelijk energieneutraal gebouw te kunnen realiseren. Hartelijk dank daarvoor!

Young Pioneers deel II?

Maastricht: 23-09-2018. Wat zou het toch prachtig zijn als we weer zo’n project zouden kunnen gaan uitvoeren in het Bankastudios gebouw. We zijn met z’n allen hard aan het werk om dit mogelijk te kunnen maken, eerst natuurlijk het gebouw, maar ondertussen al gaan zoeken naar mogelijkheden om dit soort projecten te kunnen huisvesten en begeleiden.

Zie deze trailer over het project Young Pioneers met Sjang Coenen en Jan Sluijsmans:

Trailer YOUNG PIONEERS (2015) from Heynde & Van Verre producties on Vimeo.

Duurzaamheid Bankastudios

Maastricht: 23-09-2018. Geheel passend bij de doelstelling van Bankastudios is een zo veel mogelijk energie-neutraal gebouw. In de plannen zijn warmtepompen opgenomen in combinatie met zogenaamde Lage Temperatuur Warmte (LTW), het aanbrengen van een thermische schil om de warmte/koelte binnen te houden en de kou/warmte buiten, isolatie van de vloeren naar de kelder en zonnepanelen om de warmtepompen te voorien van elektriciteit. De eerste berekeningen wijzen uit dat gas(bij)verwarming niet echt nodig zal zijn tenzij het de komende jaren -20 graden wordt….. Verder zal alle verlichting vervangen worden door LED verlichting, energiezuinige verlichting. Zo wordt invulling gegeven aan één van de pijlers van het Bankastudios plan namelijk Duurzaamheid, naast de pijlers Cultuur en Sociaal-Maatschappelijk.

Financiering en vergunningen

Maastricht: 15-09-2018. De gemeente moet nog vergunning verstrekken voor het initiatief Bankastudios. Voordat er een formele toestemming is, kan Bankstudios nog niet beginnen met de herstelwerkzaamheden in het gebouw. Die aanvraag loopt momenteel tegelijkertijd met het afronden van de financiering. Alle toegezegde gelden moeten middels de juiste procedures worden verkregen, dat vergt nogal wat tijd. Tegelijkertijd loopt de hypotheekaanvraag bij de Triodos bank, ook daar zijn we in de afrondende fase. Alles wijst er op dat, ijs en weder dienende, binnenkort een begin kan worden gemaakt met de renovatie van het karakteristieke ROZ gebouw.

Buurtbijeenkomst ivm Bankastudios

Schermafbeelding 2017-09-29 om 10.05.35Schermafbeelding 2017-09-29 om 10.05.08

Kaderbrief Gemeente Maastricht (Cultuur)

in de kaderbrief van de gemeente Maastricht staat heel summier Bankastudios vermeld (pagina 19) opgenomen in de begroting na 2018 met de volgende beschrijving: “Naast de bovenstaande investeringen zien we ook een aantal ontwikkelingen op de langere termijn (2019 e.v.). Deze ontwikkelingen zijn nog niet te kwantificeren (PM) net als de beschikbare (gemeentelijke) dekkingsmogelijkheden ervoor. Vanuit financieel solide beleid willen wij deze ontwikkelingen desalniettemin vermelden aangezien zij in de toekomst zeer zeker gaan spelen en zij mogelijk ook een claim op het MJIP zullen leggen”

Lees hier de kaderbrief.

Notitie Popbeleid – Stadsronde Popbeleid 27 juni 2017

De gemeente organiseert een stadsronde op 27 juni 2017 als input voor het te ontwikkelen popbeleid in de stad Maastricht. Tijdens die stadsronde kunnen betrokkenen, dus niet enkel raadsleden, input leveren om mede dat beleid vorm te kunnen geven. Lees hier de notitie popbeleid van de gemeente Maastricht.

Raadinformatie Brief Gemeente Maastricht

Er is een raadsinformatiebrief geschreven over het plan Bankastudios. In die brief is de gemeente kritisch over het plan, maar ziet ook positieve punten. De stichting M-LAB heeft inmiddels gereageerd op de raadinformatiebrief.

Ook heeft de stichting ondertussen niet stil gezeten en heeft ze de financiering rond gekregen, behalve dan het gedeelte van de gemeente. Daarmee gelooft een commerciële instelling wel degelijk in de exploitatieplannen en is bereid om geld te steken in dit plan. Ook de provincie heeft een eenmalige bijdrage toegezegd. Dat samen zou de gemeente toch voldoende vertrouwen moeten geven.

De stichting hoopt duidelijk gemaakt te hebben dat ze NIET voor een structurele subsidie gaat, maar de gemeente enkel vraagt om een eenmalige startbijdrage aan het project. De gemeente zou ook geld kwijt zijn aan de sloop van het pand, de verplaatsing van het inpandige (buurt) trafohuisje en de aanleg van het park. Dat bedrag hoopt Stichting M-LAB nu in het zinvol behoud van het pand te kunnen steken.

Bekijk hier de raadinformatiebrief, en bekijk of download hier de reactie van de stichting op de raadinformatiebrief van de gemeente.

Hoe is het gegaan tot nu toe?

De gemeenteraad van Maastricht heeft eind vorig jaar aan het aan het College gevraagd om uitstel van sloop van het markante ROZ gebouw aan de Bankastraat in Maastricht te verlenen. Tevens heeft zij gevraagd om de inmiddels samengestelde initiatiefgroep de kans te geven om te onderzoeken of er een sluitend business model te maken is voor exploitatie van het gebouw.

Inmiddels is het initiatief, in eerste instantie door muzikant Sjang Coenen aangezwengeld, een stichting geworden: Stichting M-LABROZ. In het bestuur van de stichting zit Maurice Peters (muzikant), Jan Sluijsmans (projectleider en programmeur van de Oefenbunker in Landgraaf) en Lucas Vroemen (vz – directeur Eumedianet BV). Verder zit in het bestuur Cor van der Flier (oud-voorzitter van de Muziekgieterij) en Peter Lahaye (oud-directeur van Royal Haskoning en commissaris van Alleewonen).

Deze stichting heeft een 57 pagina tellend businessplan afgeleverd bij de gemeente met daarin verschillende uitgewerkte hoofdstukken. Behalve het financiële hoofdstuk, is uitvoerig stilgestaan bij de programmering, de architectuur (door de TU in Delft), de positionering van het initiatief in de culturele waardeketen in Maastricht, de sociale inbedding in de wijk en de ruimteplannen en indelingen van het gebouw.

Hoe is het plan tot stand gekomen?

Bij de samenstelling van het plan hebben velen meegewerkt. Er is een buurtonderzoek gehouden om de meningen van de buurt te peilen, er zijn gesprekken geweest met zo ongeveer alle culturele instellingen in Maastricht over mogelijke samenwerking, maar ook met mogelijke huurders van het gebouw. Tevens zijn er inventarisaties gedaan naar het huidige aanbod (marktonderzoek) en is er veelvuldig contact geweest met de gemeente op ambtelijk en bestuurlijk niveau en de provincie Limburg. Dat alles heeft geresulteerd in een uitgebreid verhaal waarin zo veel mogelijk kanten belicht worden, maar ook de eventuele risico’s. Het plan is op te vragen door gebruik te maken van onderstaande “Contact” knop.

De stichting heeft kunnen aantonen dat een duurzame exploitatie mogelijk is. De plannen zijn ingediend bij gemeente en provincie, maar ook bij eventuele financierders (fondsen), en bij banken (Triodos).
In de plannen zijn ook voorstellen gedaan voor financieringsmodellen, met andere woorden: hoe zou een en ander gefinancierd kunnen worden? Daarbij is uitgegaan van de overdracht van het pand aan een nieuw eigenaar voor een symbolisch bedrag, eenmalige bijdragen van provincie en gemeente, een hypothecaire lening, en/of uitkeringen uit culturele fondsen. De latere exploitatie is een model waarbij geen structurele subsidie meer nodig is. Door de eenmalige kosten voor achterstallig onderhoud en het up-to-date maken van het gebouw middels bijdragen van derden te kunnen financieren, ontstaan lagere exploitatiekosten, hetgeen zorgt voor een toekomstig gezond exploitatiemodel.

Kritieke punten op het plan uit de wandelgangen zijn onder meer de laag ingeschatte verbouwingskosten (700.000) van het pand, de levensvatbaarheid van daghoreca in het pand en het realistisch gehalte van de bezetting van de ruimtes. De stichting kan een pand veel goedkoper opknappen dan de gemeente. Als is het maar omdat er vrijwilligers kunnen worden ingezet voor werkzaamheden waarvoor niet perse een vakman voor hoeft te worden ingezet. (schilderwerk – timmerwerk). Voor wat betreft de horeca: die kost evenveel als het oplevert. De horeca heeft een puur verbindende functie en is er niet om geld aan te verdienen. Wordt er minder omgezet, dan zijn er ook lagere kosten. Voor wat betreft de verhuur van de ruimtes, daar is rekening gehouden met slechts 40% bezetting. Dat is volgens de stichting, rekening houdend met geluiden uit de markt, een conservatief scenario.

Het ziet er naar uit dat de plannen binnenkort voorgelegd gaan worden aan de gemeenteraad die daar haar oordeel over mag vellen.
Voor de stichting en alle mensen die meegewerkt hebben aan de plannen, of gewoon betrokken zijn bij het initiatief zal de komende tijd spannend worden. Het project komt nu in een cruciale fase.

©2019 Bankastudios Maastricht